Class EMSentMessageIds


 • public class EMSentMessageIds
  extends java.lang.Object
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   EMSentMessageIds​(java.util.Map<java.lang.String,​java.lang.String> messageIdsByEntityId)  
  • Method Summary

   All Methods Instance Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   java.util.Map<java.lang.String,​java.lang.String> getMessageIdsByEntityId()  
   • Methods inherited from class java.lang.Object

    clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
  • Constructor Detail

   • EMSentMessageIds

    public EMSentMessageIds​(java.util.Map<java.lang.String,​java.lang.String> messageIdsByEntityId)
  • Method Detail

   • getMessageIdsByEntityId

    public java.util.Map<java.lang.String,​java.lang.String> getMessageIdsByEntityId()